İmar Uygulaması Duyurusu

Belediyemizin 1/1000 ölçekli uygulama imar planımız sınırları içerisinde yer alan ve ilçemiz Camiişerif Mahallesi 323 ada 1,2 ve 3 numaralı parseller ile 324 ada 1 numaralı parsel taşınmazları
kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde gereğince imar uygulaması yapılmıştır. Düzenleme sınırı geçirilmiş olup, hazırlanan parselasyon planı, dağıtım cetvelleri, tahsis cetvelleri
tescil sayfaları Belediyemiz Encümeninin 17/05/2024 tarih ve 21 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Uygulamaya planı teknik dosyası ekte göndermiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 19’uncu maddesi
gereğince bir ay müddetle Belediyemiz ilan tahtasında askıya çıkarılmıştır.