TAŞIT/İŞ MAKİNESİ SATIŞ İHALE İLANI

12 EYLüL 2019

İ  L  A  N

REFAHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

“TAŞIT/İŞMAKİNESİ”

 SATIŞ İHALESİ İLANI

 

 • İHALE KONUSU İŞİN, NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:

Aşağıda modeli, markası, tipi, cinsi, tahmin edilen bedeli, geçici ve kesin teminat miktarı, ihale tarihi   

ve ihale saati belirtilen taşıt/iş makinelerinin satış ihalesi.

S.N

MODELİ

MARKASI

CİNSİ/TİPİ

TAHMİN

EDİLEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ

TEMİNATI

(TL)

KESİN

TEMİNATI

(TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

1997 Fatih İtfaiye

Arazözü110-08/FHK

15.000,00

450,00

ihale bedelinin % 6’sı.

24.09.2019

10:30

2

1987 Fiat - 50 NC

Kapalı Kaşa Kamyon

5.000,00

150,00

ihale bedelinin % 6’sı.

24.09.2019

10:45

3

2001 Dodge Damperli Kamyon 32/260LN

20.000,00

600,00

ihale bedelinin % 6’sı.

24.09.2019

11:00

4

1996 Isuzu Otobüs (CA Tek Katlı) MD 27 SA

10.000,00

300,00

ihale bedelinin % 6’sı.

24.09.2019

11:15

5

2010 Mastaş Kazıyıcı Yükleyici Kepçe 4CX

70.000,00

2.100,00

ihale bedelinin % 6’sı.

24.09.2019

11:30

 

 • ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI

Satılacak taşıt/iş makinesinin ihalesi ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

 • İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI
  • İhale: Camiişerif Mahallesi, 302.SK. No: 6/C Refahiye/Erzincan adresinde bulunan Refahiye Belediyesi Toplantı Salonu. Taşıt/iş makinesinin karşılarında yazılan tarih ve saatlerde ayrı ayrı yapılacaktır.
  • İhale Usulü: 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği Açık Teklif (Artırma) usulü.
 • TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

Taşıt/iş makinelerinin tahmin edilen bedelleri ve geçici teminat miktarları yukarıda karşılarında belirtilmiştir.

 • İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER

Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak, ihale günü ihale saatine kadar, “söz konusu taşıt/ iş makinesini  görüp incelediğini, ihale ile ilgili özel şartnameyi okuyup kabul ettiğini ve mevcut haliyle satın almaya talipli olduğunu” belirten bir dilekçe ekinde Belediye İhale Komisyonuna (Encümenine) eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik evrak getirenler ihaleye iştirak ettirilmeyecektir.

5.1- Geçici teminat belgesi:

Özel / Tüzel kişinin geçici teminatın verildiğine dair belge.

5.2-Adres Belgesi

5.2.1-Özel Kişiler için yerleşim yeri belgesi (ikametgah) 

5.2.2 Tüzel kişiler için merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya açık adresini ispat eden benzeri  belgenin fotokopisi.

5.3- Tebligat adresi ve iletişim bilgisi beyanı. Tebligat adresi, telefon, varsa fax ve e-mail adres bildirimi.

5.4- Kimlik Bildirimi

5.4.1-Özel Kişiler için, (aslı ibraz edilerek) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi.

5.4.2 Tüzel kişiler için, Tüzel kişiliğin büyük ortağının, (aslı ibraz edilerek) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi v.b. belge fotokopisi.

5.5- Borç durum belgesi: Özel / Tüzel kişinin Refahiye Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge.

5.6- Cezalı olmadığına dair taahhüt name belgesi: Özel / Tüzel kişinin 2886 sayılı D.İ.Kanunu ile 4734 sayılı K.İ.Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname.  

5.7- İmza sirküsü:Tüzel kişiler için yetkili olduğuna dair karar ve imza sirküleri.

 • İhaleye katılacak olanların yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale günü, ihale saatinde belirtilen yerde hazır olmaları gerekmektedir.
 • İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte tamamen serbesttir.
 • Posta ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlan olunur

                                                                                                         

                                                                                                                                      REFAHİYE BELEDİYESİ