HURDA DEMİR SATIŞ İHALE İLANI

12 EYLüL 2019

T.C

REFAHİYE

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

HURDA DEMİR MALZEMESİ SATIŞ İHALESİ İLANI

 

 

 • İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI

a-İşin niteliği  : Refahiye Belediyesi depolarında bulunan hurda demir malzeme.     

b-Nevi             :  Hurda demir.

c-Miktarı        : Tahminen 4.000,00 Kg olup, nihai miktar mal tesliminde yapılacak tartı sonucu belirlenecektir.

 

 • ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI

Satılacak hurda demir malzeme ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

 

 • İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI
 • İhalenin yapılacağı yer : Refahiye Belediyesi Toplantı Salonu
 • İhale tarih ve saati : 30.09.2019  saat: 11:00
 • İhale usulü : 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Artırma

 

 • TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
 • Tahmin edilen bedeli             : 4.000,00 TL (Dörtbin Türk Lirası 00 KRŞ)
 • Geçici teminat miktarı             : 120,00 TL (Yüzyirmi Türk Lirası)

 

 • İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER

Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak, ihale günü ihale saatine kadar, “söz konusu hurda demir malzemeyi görüp incelediğini, ihale ile ilgili özel şartnameyi okuyup kabul ettiğini ve mevcut haliyle satın almaya talipli olduğunu” belirten bir dilekçe ekinde Belediye İhale Komisyonuna (Encümenine) eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik evrak getirenler ihaleye iştirak ettirilmeyecektir.

5.1- Geçici teminat belgesi:

Özel / Tüzel kişinin geçici teminatın verildiğine dair belge.

5.2-Adres Belgesi

5.2.1-Özel Kişiler için yerleşim yeri belgesi (ikametgah) 

5.2.2 Tüzel kişiler için merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya açık adresini ispat eden benzeri  belgenin fotokopisi.

5.3- Tebligat adresi ve iletişim bilgisi beyanı.

            Özel / Tüzel kişilerin tebligat adresi, telefon, varsa fax ve e-mail adres bildirimi.

5.4- Kimlik Bildirimi

5.4.1-Özel Kişiler için, (aslı ibraz edilerek) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi.

5.4.2 Tüzel kişiler için, Tüzel kişiliğin büyük ortağının, (aslı ibraz edilerek) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi v.b. belge fotokopisi.

5.5- Borç durum belgesi:

            Özel / Tüzel kişinin Refahiye Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge.

5.6- Cezalı olmadığına dair taahhüt name belgesi:

Özel / Tüzel kişinin 2886 sayılı D.İ.Kanunu ile 4734 sayılı K.İ.Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname.  

5.7- İmza sirküsü:

                        Tüzel kişiler için yetkili olduğuna dair karar ve imza sirküleri.

 

 • İhaleye katılacak olanların yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale günü, ihale saatinde belirtilen yerde hazır olmaları gerekmektedir.

 

 • İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte tamamen serbesttir.

 

 • Posta ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

İlan olunur.                                                                                                  

REFAHİYE BELEDİYESİ